اعضای کمیته های تخصصی

 

    

تيم هاي
 CFT
مميزان داخلي  FMEA
كيفيت
 FMEA
زيست محيطي
 SPC  APQP  MSA  PPAP HSEكميته  طراحي ، تدوين و بازنگري سيستمهاي مديريت كيفيت ، ايمني ، بهداشت و زيست محيطي کمیته منابع انسانی کمیته طبقه بندی مشاغل کمیته حفاظت ایمنی کمیته وام کمیته فنی شورای معاونین کمیسیون معاملات
1 علي جعفري علي جعفري علي جعفري علي جعفري علي جعفري علي جعفري علي جعفري ياسين پاكرو    سعيد محمدنژاد باباپور باباپور باباپور باباپور چاهه دادجویان دادجویان
2 سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد محمد نفيسي سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد سعيد محمدنژاد علي جعفري سلیمانی چاهه عادلی عباسی امینی موسوی نژاد یوشعی
3 عيسي صابر عيسي صابر پرويز عادلي ولي قاسم پور سعيد محمدنژاد جبار حسين زاده محمد نفيسي محمد امين شاكري فر  رسول احمدي انصاری مهدیزاده نقدعلیزاده انصاری سلیمانی یوشعی نوبری
4 محمد نفيسي محمد نفيسي ياسين پاكرو محمد حامد   وحيد پيروزرام مهرداد محمدي پرويز عادلي مهرداد محمدي   باغبان پاکرو   اکبری عینی دهقانیان
5 رسول احمدي رسول احمدي   داود باقري   مهرداد محمدي   محمد رضا مختاري  ياسين پاكرو   محمودی نماینده شورا   وطن پور تاروردیزاده محمودی
6 جبار حسين زاده جبار حسين زاده   مهرداد محمدي مهرداد محمدي     محمد علي هوشيار  پرويز عادلي     اخلاقی   خرسند اسمعیلی صادق پور
7 پرويز عادلي مهرداد محمدي                       نماینده واحد مربوطه   میرعباسزاده
8 ياسين پاكرو محمدامين شاكري فر                            
9 مهرداد محمدي وحيد پيروزرام                            
10 محمدامين شاكري فر                              
11 وحيد پيروزرام                              

 

 


 

تهيه ، طراحي و  اجرا  : واحد تکنولوژی اطلاعات شرکت چرخشگر