تاپ چارت

مهندس حسن کریمی سنجری
مهندس حسن کریمی سنجریمدیریت عامل
مهندس حسن کریمی سنجریمدیریت عامل
سیدمهدی حمیم اسکوئی
سیدمهدی حمیم اسکوئیقائم مقام اجرایی
سیدمهدی حمیم اسکوئیقائم مقام اجرایی
حسین یوسف زاده
حسین یوسف زادهقائم مقام پشتیبانی
حسین یوسف زادهقائم مقام پشتیبانی
حسین یوسف زاده
حسین یوسف زادهمعاونت بازرگانی
حسین یوسف زادهمعاونت بازرگانی
محمد اسمعیلی
محمد اسمعیلیمعاونت اجرائی
محمد اسمعیلیمعاونت اجرائی
رضا تاروردیزاده
رضا تاروردیزادهمعاونت کیفیت
رضا تاروردیزادهمعاونت کیفیت
یوسف یوشعی نوبر
یوسف یوشعی نوبرمعاونت مالی
یوسف یوشعی نوبرمعاونت مالی
-
-معاونت فنی مهندسی
-معاونت فنی مهندسی
علیرضا دادجویان
علیرضا دادجویانمعاونت طرح و برنامه
علیرضا دادجویانمعاونت طرح و برنامه